ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА ОТ РАЗСТОЯНИЕ ПРЕЗ УЕБСАЙТ ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ
Настоящите общи условия за сключване на договор за покупко-продажба от разстояние през уебсайт за електронна търговия, по смисъла на Закона за защита на потребителите регулират отношенията между
Дружество с ограничена отговорност (ООД), с търговска фирма „СЕРВО”, регистрирано съгласно българското законодателство в Агенция по вписванията – Търговски регистър с ЕИК: 124704804 със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ул. „Осми март“ № 22, представлявано от управителя- Иво Димитров Стоянов, с телефон зa контакт: +359882060390 и следните електронни адреси за контакт: www.servo.bg наричано по-долу за краткост „ТЪРГОВЕЦ” от една страна, и от друга страна – лице, изразило съгласие с настоящите „Общи условия”, наричано по-долу за краткост „ПОТРЕБИТЕЛ”, във връзка със сключването, изпълнението, неизпълнението и всички други права и задължения, произтичащи от сключен договор за покупко-продажба чрез уебсайт електронен магазин – www.servo.bg
I. ДЕФИНИЦИИ
чл. 1. Употребените в настоящите „Общи условия” думи и изрази имат следното значение:
• „Потребител“ е всяко физическо лице, което придобива стоки или услуги чрез уебсайт електронен магазин www.servo.bg , които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, както и когато действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.
• „Търговец” е Дружество с ограничена отговорност (ООД), с търговска фирма „СЕРВО”, което в рамките на своята търговска дейност, предоставя стоки и услуги чрез Уебсайт достъпен на Интернет страница, чрез URL www.servo.bg
• „Уебсайт или сайт” е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол, което съдържа файлове, софтуер, текст, картина, звук, изображение, както и всякакви други материали и ресурси.
• „Интернет страница” е съставна и обособена част от уебсайт.
• www.servo.bg е уебсайт за електронна търговия – за продажба на стоки от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване от страна на Потребителя.
• „Адрес за фактуриране”, е електронна форма чрез която Потребителят предоставя информация за: имена, валиден електронен (имейл) адрес, действителен адрес, адрес за извършване на доставката на територията на Република България, изразява съгласие с настоящите Общи условия, като предоставя и друга информация, която е необходима за изпълнение на задълженията на Търговеца.
• „Продажна цена” е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга, включваща данъка върху добавената стойност.
• „Секюрити таг (Security tag)” е метод на отбелязване и/или маркиране, чрез отличителни знаци и/или допълнително техническо устройство върху потребителските стоки, предлагани от Търговеца, което може да бъде поставено по негова едностранна воля и преценка. Отбелязването и/или маркирането, чрез отличителни знаци и/или допълнително техническо устройство, се извършва по начин, който да не създава пречка за Потребителя да огледа и изпробва стоката, но да не му предостави възможност да употребява потребителската стока, освен чрез премахването му, което води до загуба на правото за връщане на стоката и реимбурсиране на плащането.
• „IP Адрес” („IP address“) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Потребителя, посочен по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
• „Работен ден” е всеки ден, който не е определен за официален празник, съгласно Кодекса на труда (ДВ № 26 от 01.04.1986 г., с всички последващи промени) или постановление на Министерски съвет.
• „Работно време” е период от астрономическия ден, в което електронният магазин на Интернет страницата е отворен. Този период е между 9:00ч. до 17:00ч. по астрономическо време по седалище на Търговеца.
• „Лични данни“ – всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;
• „Специални категории лични данни“ – лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации и обработката на генетични данни, биометричните данни за уникално идентифициране на физическо лице, данни отнасящи се до здравето или данни относно сексуалния живот на физическо лице или сексуална ориентация.
• „Обработване“ – означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;
II. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 2. Търговецът предоставя възможност на Потребителя, при приложение на настоящите Общи условия да закупува стоките, предложени в Интернет страницата – www.servo.bg
Чл. 3. На видно и общодостъпно място в Интернет страницата Търговецът предоставя следната информация:
1. описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, съгласно посочената от производителя информация;
2. продажната цена в български лева, с включен ДДС, както и тарифа за стойността на пощенските, куриерските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка.
3. информация за начините на плащане, доставка и изпълнение на договора;
4. правото на Потребителя и условията и начина за упражняването му да се откаже от договора и условията, при които стоката може да бъде върната, с изключение на случаите по „Закона за защита на потребителите”;
5. периода, за който направеното предложение и цена остават в сила;
6. минималната продължителност на договора – при договори за постоянна или периодична доставка на стоки или услуги;
7. всякаква друга информация, която Търговецът е длъжен, съгласно българското законодателство, да предостави своевременно на Потребителя преди закупуването на стоката от Потребителя.
III. ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКА И ДОСТАВКА НА ПОТРЕБИТЕЛСКАТА СТОКА
чл. 5. (1) Подаването на заявка за покупка се осъществява чрез последователното извършване на следните действия: определяне на вида и размера на стоката и потвърждение на вида и размера на стоката чрез натискане на виртуален бутон „ изберете опция ”, обозначен срещу съответна стока, последвано от определяне на количеството на стоката и начина на плащане и потвърждение на заявката чрез натискане на виртуален бутон „купи”, обозначен непосредствено под виртуалните бутони за количеството на стоката и начина на плащането й. При извършена заявка електронният магазин www.servo.bg уведомява Потребителя за извършената заявка и за номера й на посочения от него валиден електронен (имейл) адрес. При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, същата се счита за невалидна и за Търговеца не възниква задължение за нейното изпълнение. Заявката поражда действие между страните от момента на потвърждаване на валидността на заявката от Търговеца.
(2) Заявка за закупуване на стоки от електронен магазин www.servo.bg подадена след 16:00 pm или извън Работното време се обработва на първия следващ Работен ден.
(3) В случай, че Потребителят е направил множество заявки за закупуване на стоки, доставката по всяка заявка се извършва отделно.
Чл. 6. (1) Всички доставки на територията Република България се извършват чрез куриерска фирма ЕКОНТ. Доставката се извършва от един до три работни дни. В периода на доставката не се включва времето, необходимо на Търговеца, да обработи подадената заявка.
(2) В периода на доставката не се включва времето, необходимо на Търговеца, да обработи подадената заявка.
(3) Периодът за доставка може да бъде по-голям в празнични и предпразнични дни, както и в случай на обявени от Търговеца промоции и промоционални условия. Търговецът не носи отговорност, ако доставката се забави поради непредвидени обстоятелства – природни бедствия, международни войни и конфликти, национални празници, както всякакви други събития извън негов контрол, включително и поради вина на куриера.
(4) Търговецът не извършва доставки чрез стандартна пощенска услуга на „Български пощи” АД.
Чл. 7 (1) Търговецът изпраща заявената от Потребителя стока до три Работни дни след обработване на заявката, при условията на чл. 6 . Доставката е за сметка на Потребителя.
(2) Заявената за покупка стока се доставя с подходящи съобразно вида й опаковка и транспорт на посочения от Потребителя адрес за извършване на доставката. Стоката се предава на адреса за доставка на Потребителя или на трето лице – представител на Потребителя, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Потребителя. При предаване на стоката на Потребител или третото лице – представител на Потребителя, страните подписват придружаващите я документи, служещи като потвърждение за доставката на стоката.
(3) В случай, че Потребителят не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Търговецът се освобождава от задължението си да достави заявената стока. Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.
Чл. 8. (1) Търговецът предоставя възможност на Потребителя да прави предварителни заявки за закупуване на стоки от Интернет страницата, където се обявява и датата, от която стоката ще бъде достъпна.
(2) Търговецът не носи отговорност в случаите, когато предварително поръчаната стока не е достъпна на пазара, поради непредвидени обстоятелства – природни бедствия, международни войни и конфликти, национални празници, както и всякакви други събития извън негов контрол, включително изтегляне на предварителните количества от вносителя, дистрибутора или производителя по предписание на съответните национални власти или отказ на последните да предоставят за продажба обявената стока, както и в случай, че в периода от предварителната поръчка до окончателното пускане на стоката на пазара, последната е претърпяла модификации.
(3) Търговецът извършва доставката при условията на чл. 6 и чл. 7 след като стоката по предварителната заявка за закупуване на стоки, пристигне в неговите складове.
(4) При предварителна заявка за закупуване на стока, Потребителят може да промени адреса за извършване на доставката най-късно до деня, предхождащ обявената в Интернет страницата дата, от която стоката ще бъде достъпна или до деня, предхождащ съобщението на търговеца, че е изпратил стоката.
Чл. 9 При изпращане на стоката, Търговецът изпраща на посочения от Потребителя, валиден електронен (имейл) адрес, номера за проследяване на пратката, предоставен от куриера.
Чл. 10 (1) Търговецът застрахова стоките срещу кражба и случайни повреди по време на извършване на доставката.
(2) Сключената застраховка е за сметка на Търговеца и не влиза в цената на стоката, която Потребителят дължи.
(3) След като пратката достигне местоназначението си, действието на застраховката се прекратява.
(4) В случай, че Потребителят направи изрично искане, Търговецът е длъжен да застрахова изпратените стоки и за допълнително поисканите от Потребителя рискове. Всички разходи и възнаграждения при сключването на застраховка за допълнителни рискове са за сметка на Потребителя като съответните суми се калкулират в дължимата от него цена.
IV. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 11. (1) Всички цени са в български лева, с включен ДДС. Указаните цени на отделните стоки са за съответния брой. В цената не се включват разходи за доставка и за застраховка, съгласно чл. 10, ал. 2. В цената се включват всички допълнителни застраховки съгласно чл. 10, ал. 4.
(2) Търговецът може да определи цените, с включен ДДС и във валути различни от български лев или евро. В този случай Търговецът посочва въз основа на курса на коя държава, кредитна, финансова или друга институция е извършено превалутирането.
Чл. 12. (1) Цената по предходния член и разноските за допълнителни застрахователни и транспортни разходи могат да бъдат платени по някой от следните начини:
1. чрез кредитна карта или дебитна карта, издадена от международна картова организация или кредитна, или финансова институция, която има сключен договор с международна картова организация;
2. по банков път;
3. с наложен платеж.
(2) Всички безкасови плащания могат да бъдат извършвани по следната банкова сметка на Търговеца: IBAN: BG51TTBB94001527881582 (SG ЕКСПРЕСБАНК)
(3) Търговецът не носи отговорност за надвнесени суми. Последните се възстановяват след изрично поискване от Потребителя, което се отправя на електронния (имейл) адрес на Търговеца. Потребителят е задължен да посочи номера на заявката и товарителницата, с която стоката е поръчана, съответно доставена, за да може Търговецът действително да установи надвнасянето на сумата.
(4) Потребителят заплаща всички дължими суми по един от посочените начини в чл. 12 от настоящите Общи условия. Всяко друго изпълнение на задължението за плащане от страна на потребителя е невалидно.
(5) В случай, че за Търговеца е възникнало задължение да възстанови суми в полза на Потребителя, последните се превеждат по банковата сметка, от която е постъпило плащането.
Чл. 12. (1) Потребителят е длъжен да преведе дължимите суми в момента, в който изпраща заявката за закупуване на потребителската стока, вк